प्रेस सेन्टर नेपाल / विभाग

प्रेस सेन्टर नेपालले छिटो छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नका लागि संगठनलाई विभिन्न

विभागमा विभाजन गरेको छ  जस अन्तर्गत २१ ओटा विभाग गठन गरिएको छ।

जुन यस प्रकार छ ।